Algemene Voorwaarden

De e-commerce site www.stanleystella.com (the 'Site') (de “Site”) is de online verkoopsite voor kleding van het merk “Stanley/Stella” (het “Product”) die toebehoort aan de Stanley and Stella NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Louis Schmidtlaan 3/2 te 1040 Brussel, België en met Ondernemingsnummer: BE 0810.580.894, telefoon +32 2 663 33 00 (hierna “Stanley/Stella” genoemd).

De internetgebruiker die een Product van Stanley/Stella wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.

De goedkeuring van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De verkoopsovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, in het Frans, in het Duits of in het Engels, naar keuze van de klant.                                             

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Site toebehorende aan het bedrijf Stanley and Stella NV (België). Hoewel de Site bedoeld is voor België, Frankrijk (vasteland excl. Corsica) , Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland en Groot-Brittanië, worden alle diensten door Stanley/Stella geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten uitgevoerd via de Site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van Stanley/Stella of de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door Stanley/Stella voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

Artikel 2 – Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding

De persoon die een Product van Stanley/Stella wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard, kan hij geen Producten kopen op de Site van Stanley/Stella en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden".

De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 Artikel 3 – De Producten

De Producten die Stanley/Stella aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

Stanley/Stella verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan Stanley/Stella niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door Stanley/Stella op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal Stanley/Stella overgaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

In elk geval zal Stanley/Stella de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.

Alle Producten die op de Site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Stanley/Stella wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.

Artikel 4 – Prijzen en Factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de Site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De prijzen kunnen verschillen van land tot land aangezien deze zich richten op verschillende landen (nl. België, Frankrijk (vasteland excl. Corsica), Duitsland, Nederland en Groothertogdom Luxemburg en Groot-Brittanië) en onderworpen zijn aan verschillende reglementeringen, onder andere inzake BTW. De prijzen die toepasselijk zijn voor de Klant zijn deze vermeld op de Site die zich richt op het land naar waar de bestelling geleverd wordt. Het facturatie adres en het leveringsadres worden bij de transactie gevraagd.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro (of Britse Pond voor Groot-Brittanië), en zijn inclusief BTW, maar exclusief administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de Klant een korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.

Stanley/Stella behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de Producten beschikbaar zijn.

De Klant gaat ermee akkoord dat Stanley/Stella zijn factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Klant toch een papieren factuur wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen via e-mail naar care@stanleystella.com.

De Producten blijven de eigendom van Stanley/Stella tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

Artikel 5 – De Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met bepaalde credit kaarten (Visa, MasterCard), debit kaarten (Maestro, Bancontact, Carte Bleue), Paypal, direct banking (IDEAL voor Nederland), SOFORT en GIROPAY (Duitsland). De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Stanley/Stella. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard of de debitkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Zoniet kan Stanley/Stella de bestelling weigeren.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt Stanley/Stella onder andere met Ingenico en PayPal. Stanley/Stella heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Stanley/Stella.

Stanley/Stella houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Stanley/Stella kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant of indien kan verondersteld worden dat de Klant de intentie heeft om de Producten zelf door te verkopen.

Artikel 6 – Bestelling van de Producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Stanley/Stella, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

De Producten te koop aangeboden door Stanley/Stella zijn deze die op de Site getoond worden, rekening houdend met de beschikbaarheden op voorraad. Stanley/Stella stelt alles in het werk om de beschikbaarheid real time aan te duiden maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een gevraagd Product niet meer beschikbaar is. De Klant kan zijn bestelling aanpassen zolang deze zich in de "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen, dient hij zijn een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het betalingsproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

Bij het bevestigen van de bestelling, sluit de Klant een aankoopovereenkomst af. Het staat Stanley/Stella vrij een bestelling al dan niet te aanvaarden.

De Klant ontvangt in ieder geval een e-mail na de aankoop, met een bevestiging van zijn bestelling. De bevestiging van de bestelling bevat onder andere:

a.        De toegepaste prijs in functie van de bestelde hoeveelheden;

b.        De omschrijving van de bestelde Producten;

c.         De leveringstermijn, ter indicatie;

Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Stanley/Stella behoudt zich eveneens het recht om een bestelling te weigeren, namelijk in volgende gevallen:

-           n geval de voorraad is uitgeput of indien een Product niet meer voorradig is;

-           In geval van vermoeden van ernstig misbruik van rechten of kwade trouw van de Klant;

-           In geval van overmacht;

-           Indien verondersteld kan worden dat de Klant de intentie heeft de Producten zelf door te verkopen.

Stanley/Stella is niet gehouden aan te geven waarom de bestelling geweigerd is. Stanley/Stella kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van foutieve mededeling van gegevens door de Klant.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant in de taal die de Klant gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

Artikel 7 – Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere) en dit enkel in de landen waarvoor de Site de levering toestaat, namelijk België, Frankrijk (vasteland exclusief Corsica), Duitsland, Nederland en Groot-Brittanië.

Indien de Klant kiest voor een levering op een bepaald adres, zal Stanley/Stella zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling.

Stanley/Stella houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering kan vergezeld zijn van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Stanley/Stella volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt bij de levering. 

Artikel 8 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Tenzij expliciet anders is vermeld op de Site, heeft de Klant het recht om, binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Stanley/Stella op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

De rechten van de consument zijn niet van toepassing op bepaalde categorieën van Producten. Dit houdt in dat de Klant niet van mening kan veranderen of de volgende Producten niet kan terugzenden:

-           Producten die gepersonaliseerd zijn, met inbegrip van artikels die op maat gemaakt zijn of voor de Klant aangepast zijn.

Als een Klant Stanley/Stella op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 30 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen. Hiervoor verstuurt de Klant een e-mail naar care@stanleystella.com of anderzijds via het contactformulier on-line. De e-mail moet volgende informatie bevatten: nummer van de bestelling, datum van de bestelling, leveringsadres en de producten (naam, kleur, maat van ieder product) en het aantal producten dat hij wenst terug te zenden. 

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de Klant Stanley/Stella op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen.

Bij ontvangst van de aanvraag om goederen terug te zenden, zal Stanley/Stella instructies laten geworden hoe het/de Product(en) terug te zenden.

De Klant kan de Producten gratis terugzenden via ‘Pickup Parcelshop’ (via het netwerk van de transporteur) door een retourformulier te gebruiken welke hem zal aangeleverd worden. De Producten moet teruggestuurd worden in de oorspronkelijke verpakking en met het retour etiket dat hem via e-mail werd aangeleverd. De retourzending moet gebracht worden naar een Pickup Parcelshop. De retours via Pickup Parcelshop zijn gratis op voorwaarde dat het retouretiket hiervoor gebruikt wordt.

Ingeval het retour etiket niet gebruikt wordt of indien de Klant een andere leveringsdienst wenst te gebruiken, zijn de retourkosten op zijn kosten. Geen enkele retour wordt aanvaard via de fysieke winkels van Stanley/Stella.

De Producten moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in de oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele factuur (waarvan de klant een kopie behoudt) alsook met het volledig ingevuld Iedere retour waarvan de verzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Van zodra de periode van 14 dagen voor levering van de Producten verstreken is, zal Stanley/Stella niet in staat zijn de retour te aanvaarden en zal deze naar de verzender teruggestuurd worden.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Stanley/Stella en dit op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

De terugbetalingen zullen gebeuren via dezelfde betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen.

 

Artikel 9 – Wettelijke garantie & klachtenprocedure

Stanley/Stella garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.

De wettelijke garantie kan ingeroepen worden indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort gedurende de herstellings- of vervangingsperiode.

Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg dient hij de Klantendienst schriftelijk op de hoogte te brengen van het gebrek binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.

Contact opnemen moet gebeuren via een e-mail aan care@stanleystella.com .

De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport of verkeerd gebruik.

Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen Klanten terecht bij de Klantendienst.

De klantendienst van Stanley/Stella is bereikbaar via email naar care@stanleystella.com Wij behandelen uw vragen op werkdagen van 9u tot 17u. Wij doen ons uiterste best al uw vragen binnen de 24 uur te beantwoorden. 

Het verstrekken van deze garantie en klantenondersteuning zijn belangrijk voor Stanley/Stella. Daarom worden alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de klantenservice verboden, zoals het doorverkopen van de producten, heretiketteren van de producten of de producten exporteren buiten de Europese Unie voor commerciële doeleinden. De producten worden enkel verkocht voor privé-doeleinden.

De kosten die Stanley/Stella heeft gemaakt in het kader van de controle op de naleving van het verbod tot export voor commerciële doeleinden buiten de Europese Unie, zullen gedragen worden door de klant in het geval een inbreuk wordt vastgesteld. Stanley/Stella behoudt zich het recht voor om een verkoop te staken of te weigeren indien er een prima facie aanwijzing is dat het verbod niet gerespecteerd is.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de Site zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Stanley/Stella. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Stanley/Stella. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

Artikel 11 – Auteursrechten op gedrukte beelden, vrijstelling van aansprakelijkheid

Waneer de Klant een beeld aanlevert of zelfs gedeeltelijk het product aanpast (personalisatie), dan garandeert hij Stanley/Stella dat het beeld vrijgesteld is van rechten van derden. In dat geval zijn eventuele inbreuken op auteursrechten, op de persoonlijkheid of op naamrechten volledig ten laste van de Klant. De Klant garandeert eveneens dat hij geen enkele inbreuk pleegt op andere rechten van derde door het Product te individualiseren.

De Klant zal Stanley/Stella vrijstellen van ieder eis en van iedere ingeroepen recht naar aanleiding van inbreuken op rechten van derden. De klant zal Stanley/Stella alle kosten van verweer en andere schadevergoedingen terugbetalen.

Geen enkel beeld of zijn drager mag kwaadaardige code bevatten, met inbegrip van, maar zonder zich te beperken tot, virussen, trojans, verzen, annulatierobots, ransomware of enige andere programmatieroutine die schaden kan aanbrengen aan, tussenkomen in systemen, programma’s, gegevens of persoonlijke gegevens of deze kan onderscheppen of onteigenen.

Het beeld en zijn drager mogen niet misleidend zijn, noch producten of diensten of programma’s of promoties aanbieden of verdelen die frauduleus zijn.

Het beeld mag geen onderdelen bevatten die personen, rassen, religies of religieuze groepen aanklagen of hekelen en mag niet obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, lasterlijk, onterend, bedreigend, schadelijk zijn of schade aanbrengen, misbruik maken van of afbreuk doen aan de private of publieke levenssfeer.

Auteursrechten en reproductierecht: het plaatsen van een bestelling die betrekking heeft op het reproduceren van eender welk beeld, geleverd door de Klant, en die geniet van e bescherming van de maatregelen van de wetgeving met betrekking tot de intellectuele rechten, impliceert dat de Klant beschikt over het recht tot reproductie.

Hij vrijwaart bijgevolg Stanley/Stella van elk geschil in verband met het reproductierecht. Elk geschil met betrekking tot de reproductierechten schort de uitvoering van de bestelling op. Ingeval het plaatsen van een bestelling inhoudt dat de Klant digitale dragers met programma’s en lettertypes levert, zal de Klant Stanley/Stella de wijze waarop hij de programma’s en de lettertypes verkregen heeft, garanderen en meer algemeen vrijwaren tegen elke geschil met betrekking tot het gebruik van het programma. Stanley / Stella is niet verantwoordelijk voor overtredingen van reproductierechten behorende aan derden voor zover de reproductie ter goeder trouw is uitgevoerd. Alleen de klant is verantwoordelijk.

Exploitatierechten: Wanneer Stanley/Stella een opdracht uitvoert die een creatieve activiteit inhoudt, in de ruime zin van de wetgeving met betrekking tot de intellectuele rechten, zullen de rechten met betrekking tot deze creatie waaronder het reproductierecht eigendom blijven van Stanley/Stella en zullen deze enkel aan de Klant overgedragen worden mits een schriftelijke overeenkomst in die zin. Gebaseerd op bovenvermelde, zal Stanley/Stella als ontwerper van een geïnformatiseerd gegevensbestand, beelden, grafische tools of een matrix etc. genieten van de auteursrechten en van de bescherming die voortvloeit van de maatregelen van de wetgeving met betrekking tot de intellectuele rechten. De schriftelijke overeenkomst van afstand van auteursrechten en van het reproductierecht moet uitdrukkelijk zijn: ze kan niet voortvloeien noch uit het feit dat de creatie voorzien is in de bestelling, noch uit het feit dat ze voorwerp uitmaakt van een bijzondere vergoeding, noch uit het feit dat de eigendom van de materiële drager of van de digitale gegevens overgedragen zijn aan de Klant. Behoudens bijzondere overeenkomst van exclusiviteit mag Stanley/Stella een artistieke creatie door haarzelf gerealiseerd opnieuw gebruiken.

Vermelding van de naam Stanley/Stella: de Klant kan zich niet verzetten tegen het vermelding van de naam Stanley/Stella, zelfs als het werk reeds de naam vermeld van de uitgever of van de tussenpersoon of van de handelsagent of andere.

Article 12 – Technische afwijkingen

Bij het uitvoeren van de overeenkomst, wijst Stanley/Stella uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot technische afwijkingen in verband met omschrijvingen en aanwijzingen van goederen en beelden voor wat betreft de aard van de stof, de kleur, het gewicht, de afmetingen, het design ou gelijkaardige kenmerken en dit voor zover deze aanvaardbaar zijn voor de koper.
De Klant erkent geïnformeerd te zijn dat de software voor de weergave nooit 100% weergave garanderen van data die op het scherm verschijnen en dat dit afwijkende weergave op het scherm kan vertonen bij verschillende weergave of het printen of op een copier.

Artikel 13 – Virus, hacking en opvragen van gegevens

Het is verboden de Site te misbruiken door opzettelijk virussen, trojans, verzen, logische bommen, spyware, adware of enig ander kwaadaardig middel te gebruiken. Het is verboden om niet toegestaan toegang te verkrijgen tot de Site. Het is verboden om één of meerdere denial-of-service aanvallen te plegen op de Site of aanvallen van opzettelijke versperring.
Iedere overtreding van deze clausule is een criminele inbreuk van de Wet van 28 november 2000 met betrekking tot de bestrijding van computercriminaliteit. Stanley/Stella behoudt zich het recht voor om deze overtredingen over te dragen aan de bevoegde instanties en de identiteiten vrij te geven. Ingeval van zulke overtreding, zal het recht om de Site te gebruiken onmiddelijk stopgezet worden.

Artikel 14 – Verantwoordelijkheid

Stanley/Stella kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Site. Stanley/Stella is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de Site zoals onder meer door aanwezigheid van trojans die van buitenaf komen of van softwarevirussen.

Stanley/Stella kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Site. 

Stanley/Stella kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Stanley/Stella aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Stanley/Stella beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd tot beslechting van het geschil.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 16 – Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met Stanley/Stella door een e-mail te verzenden naar care@stanleystella.com . Stanley/Stella verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

Artikel 17 – Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

Stanley/Stella kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

Stanley/Stella behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek “Mijn Account” op de Site, en vervolgens de rubriek “Mijn Persoonlijke Gegevens” aan te klikken.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

Article 18 Privacybeleid - Bescherming van het privéleven en verwerking van persoonlijke gegevens

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij Stanley/Stella terug op de "Privacybeleids-pagina".