Privacy & Cookie Beleid 

Laatste wijziging op 1 december 2017

1. Algemeen 

Stanley and Stella NV, met maatschappelijke zetel Louis Schmidtlaan 3/2 te 1040 Brussel, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0810.580.894 (hierna “Stanley/Stella”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de Website www.stanleystella.com.

We leven Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de 'Wet van 11 december 1998', alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt

Tijdens de bestellingsprocedure op de Website: naam en adres, e-mail adres, telefoonnummer.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

We kunnen cookies aanbrengen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies helpen ons om uw voorkeuren te herinneren bij het gebruik van onze Website. Zie onderaan in dit document voor onze Cookie Policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In dit geval garanderen de commerciële partners van Stanley/Stella aan Stanley/Stella dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

·          Uw bestellingen uitvoeren en onze klantenfiches beheren;

·          Anonyme statiestieken verzamelen over de bezoekers;

·          Direct marketing;

·          De technische administratie van de Website te beheren;

·          Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op maken of enquêtes uitvoeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing anders dan door Stanley/Stella, tenzij Stanley/Stella hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan care@stanleystella.com.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

5. Recht van toegang en verbetering

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan care@stanleystella.com of per brief naar de zetel van de vennootschap, Louis Schmidtlaan 3/2 te 1040 Brussel. Gelieve telkens kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt.

6. Recht van verzet 

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan care@stanleystella.com. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We houden eraan u te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die we niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden u aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in de Privacy & Cookie Policy.

8. Cookies

8.1. Ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring aan te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen (hierboven) om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website.

Voor meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid , aarzel niet ons te contacteren van care@stanleystella.com

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze Website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.stanleystella.com)

Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, gedrags, targeting en commerciële doeleinden. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies om het gedrag van gebruikers te analyseren laten toe om de ervaring van de gebruiker en de navigatie te verbeteren. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie of totdat u deze verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Uw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. U kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze Cookie Policy aandachtig voor meer informatie. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

         Cookie settings in Internet Explorer

         Cookie settings in Firefox

         Cookie settings in Chrome

         Cookie settings in Safari

8.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies: Verdere nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Adverteringsbureau: De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. U kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.stanleystella.com?

 

 


NAAM

DOMEIN

INHOUD EN DOEL

GELDIGHEID

Functioneel


 

www.stanleystella.com

login & registratie

90 dagen

Niet-functioneel


utma

www.stanleystella.com

Google analytics tracking cookie

2 jaar

Niet-functioneel


utmb

www.stanleystella.com

Google analytics tracking cookie

30 minuten

Niet-functioneel


utmc

www.stanleystella.com

Google analytics tracking cookie

Sessie

Niet-functioneel


utmz

www.stanleystella.com

Google analytics tracking cookie

6 maand

 

 

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun respectievelijke websites. Let wel: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

10. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat Stanley/Stella uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.